<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8954844\x26blogName\x3dBrax+on+food\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://abrax.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://abrax.blogspot.com/\x26vt\x3d3202895312175566892', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

måndag, november 01, 2004

har klyftpotatis lågt GI?

Ibland, när jag har riktig tur, kan jag lura med mina kollegor till Grekland. Grekland ligger vid Bo01-området och heter nått på P. Deras lunch kostar hela sex kronor med än den gör på den otäcka håla som mina kollegor vill kalla lunchrestaurang (aka Ekmans). Istället för att stå i kö och trängas som i bamba, får man i Grekland sitta ner och invänta den ibland långsamma betjäningen. Maten kommer i stora men snygga portioner. Alltid klyftpotatis, alltid tomatbaserad sås, alltid tatziki och alltid något köttfärsbaserat.
Mät blir man, och av någon förunderliga anledning håller sig mättnadskänsla kvar. Genom hela eftermiddagen. Först framåt halvsju-tiden börjar jag bli intresserad av middag. Och därav drar jag slutsatsen att klyftpotatis har lågt GI-värde. Eller är det den unika kombinationen med tatziki?