<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8954844\x26blogName\x3dBrax+on+food\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://abrax.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://abrax.blogspot.com/\x26vt\x3d3251446694669132973', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

lördag, november 05, 2005

små champagnefakta (aka åsikter)

Man plockar upp en del under en resa i Champagne, som att:

* 20% av champagneproducenterna står för 80% av produktionen och att de andra 80% av producenterna står för 20% av produktionen

* Krug är varldens bästa Champagnehus, såvida man inte är hiphopare för då är det Cristal som gäller.

* I november är det rea i Reims vinbutiker, turisterna har åkt hem och vinrankornas blad vackert färgsprakande.

* Vinhusen har köpt upp mark i södra England, där är de geologiska förhållandena liknande (krita) och om medeltemperaturen fortsatter att stiga kan det bli ett lämpligt ställe att odla champagne på i framtiden.

* 1 kg druvor från ett grand cru-lage kostar 4.90 euro/kg. Till varje flaska går det åt 1,3 kg druvor.

* Champagneflaskor har konkav botten för att minska explosionsrisken.

* 70% av all champagne konsumeras i Frankrike, men av kvalitetschampagnen ar det betydligt större andel som exporteras till andra länder.