<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8954844\x26blogName\x3dBrax+on+food\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://abrax.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://abrax.blogspot.com/\x26vt\x3d3251446694669132973', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

söndag, december 25, 2005

happy hanukka

Vi firar alltid jul tillsammans med en judisk familj så dagen blir till hälften Hanukka.Därför blir det gravad helgeflundra följt av lutfisk eller politiskt inkorrekt torskrygg. Sedan en sväng till Götaplatsen för att se tändandet av den gigantiska åttaarmade menoran - chanokian som står där. Sen ska man också äta friterad mat, en synnerligen trevlig tradition! Donuts. Och slutligen hem till ett stort dessertbord och en inte alltför stor hög julklappar. Och portvin (som är viktigast av allt).