<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8954844\x26blogName\x3dBrax+on+food\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://abrax.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://abrax.blogspot.com/\x26vt\x3d1466902939096676758', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

söndag, november 27, 2005

julvegetarianer

Vegetarianer har det svårt i juletider. Tänk bara på de 5,4 miljoner* liter glögg vi måste hälla i oss varje år. Vem har koll på om något av vinet är klarat med gelatin? Sen blir det inte bättre i ljuva studenttider heller. Punchen innehåller trots allt en skvätt vitt vin, och vem vet var det kommer i från.

Bilden kommer från Blossa Vinglögg tetra. Och enligt Ulf Sjödin på V&S så har inte vinerna man göra Blossa av blivit klarade med gelatin. Tur är väl det eftersom de har en absurt stor andel av glöggmarknaden.