<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8954844\x26blogName\x3dBrax+on+food\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://abrax.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://abrax.blogspot.com/\x26vt\x3d1466902939096676758', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

onsdag, juni 21, 2006

blodig favorit

För varje ny arbetsplats ser jag till att skaffa mig ett nytt favoritrecept. På Bon Appetit var det en bönsoppa med tryffelolja av Thomas Drejing. På en icke-existerande tidning hos Egmont var det Miljardärens koladröm och på Allt om Mat var det Vita harens chokladsås (den såsen förälskade jag mig i redan som 8 åring). Nu är jag på Tasteline och på jakt efter nya fullträffar och en dag fanns det bara där framför mig: Avhuggna knapriga fingrar - i marsipan. Visst är det fantastiskt! Vi borde leka mycket mer med maten.
Och jo, jag såg till att fråga om lov innan jag puclicerade en av Tastelines bilder.