<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8954844\x26blogName\x3dBrax+on+food\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://abrax.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://abrax.blogspot.com/\x26vt\x3d1466902939096676758', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

fredag, juni 30, 2006

korrekta bananer

Rättvisemärkt-organisationen Fairtrade arrangerar en studieresa till Costa Rica för journalister och handlare för att på plats se hur fairtrade påverkar arbetarnas vardag. Man förväntas betala själv, vilket media inte är bortskämda med. Hade jag varit frilans hade jag betalt in de 15.000 på studs för möjligheten bättre förstå fairtrade, och hmmr... för att tillbringa slutet av november i en soligare del av världen.
Nu stannar jag i Stockholm istället men hoppas att media under våren blir översköljd av välskrivna artiklar om hur vi kan göra skillnad genom att köpa rättvisemärkt mat. Själv tänker jag beställa pressmappen så det kanske blir en artikel signerad Alice också.