<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8954844\x26blogName\x3dBrax+on+food\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://abrax.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://abrax.blogspot.com/\x26vt\x3d1466902939096676758', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

onsdag, juni 28, 2006

matmysterier

Vi är många som blivit väldigt nyfikna på Mathias Dahlgrens framtidsplaner sen han bestämde sig för att lägga ner sin restaurang Bon Lloc. Och ganska nyss undrade jag nyfiket vem som skulle få äran att driva krog i Grand Hotels Bolinderska palats. Nu visar det sig att Micael Bindefelt sitter inne med svaren på båda frågorna. Precis efter att jag gått på lunch på Rolfs kök fyllde han min inbox med efterlängtad fakta och för den som inte redan fattat att svaret är två flugor i en smäll. Mathias flyttar till Grand.
– Det är min ambition att vi ska skapa en av Europas bästa restauranger, säger Mathias Dahlgren i pressreleasen.
Själv öppnar jag ett sparkonto redan nu. Jag skär helt enkelt ner på vakteläggen och balanserar därmed min hushållsbudget.

Jag återkommer med bilder så fort deras bildbank fungerar som den ska...

Hm, det hela kan ha haft att göra med att jag försökte öppna bildbanken på en mac med OS 10.3.9 och Firefox. Jag borde veta bättre. Å andra sidan var allt som erbjöds i bildväg en överanvänd bild på Mathias sen Bon Lloc-tiden, ett foto på VD Nils Axing samt en exteriör bild på hotellet med en massa tjusiga fartyg i förgrunden och det tror jag att ni kan vara utan. Stackars bildchefer, hoppas de har en egen bildbank att gräva i.