<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8954844\x26blogName\x3dBrax+on+food\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://abrax.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://abrax.blogspot.com/\x26vt\x3d3202895312175566892', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

söndag, februari 06, 2005

ung på nytt

Restaurang Davidshall, lördagkväll, kl 20.10
Alice: Åh, jag ser att ni har en -98 Edelspatz, Nobel late harvest från Stellenbosch. Det låter ju för gott för att inte drickas. Tror du att den passar till manchegoosten?
Servitör: Eh, jo, det tror jag att den gör.
Alice: Va bra, då tar jag den och ost.
Karin: Jag vill ha tapastallriken och... Alice, kan inte du bestämma vilket vin jag ska dricka.
Alice bläddrar i vinlistan.
Alice: Hon vill ha pinotagen från KWV.
Servitör: Och så legitimation.
Alice och Karin: Va?
Servitör: Jag behöver se er legitimation.
Alice visar upp sin legitimation.
Karin: Jag fyller 28 i nästa vecka.
Servitör: Legitimation

Vill du känna dig ung på nytt rekommenderar jag ett besök på Erik Dahlbergsgatan 5. Gärna iförd skinnrock och luvtröja med en rosa gris på.