<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8954844\x26blogName\x3dBrax+on+food\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://abrax.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://abrax.blogspot.com/\x26vt\x3d3202895312175566892', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

onsdag, september 21, 2005

eat me

Runt om i Sverige skördas Alice. Bäst att ge henne en liten puff.

Alice har vackert ljusgul grundfärg med varmt röd täckfärg och är till formen något åsig. Skalet kan kännas en aning fett. Alice har syrlig smak och passar fint både som dessert och till matlagning. Observera att Alice inte får vara för moget vid tillagningen. Import av Alice förekommer inte.

Sen är jag tveksam till om vi ska lyssna på olyckskorparna som hävdar att Alice faktiskt är så sjukdomsbenägen att hon inte borde säljas till villaträdgårdar. Pfiff säger jag.