<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8954844\x26blogName\x3dBrax+on+food\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://abrax.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://abrax.blogspot.com/\x26vt\x3d3251446694669132973', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

onsdag, maj 24, 2006

en nyans av vitt på Mondän

Åt lunch med Å på Mondän. Vilken fantastisk färgsättning! Hallonrosa möter äpplegrön mot en bakgrund på vitt på allt från tandpetare till personalens kläder. Lunchen var snygg, god, fet, salt, köttbaserad och dyr. En lysande kombination.

Värre var att jag försökte samla vuxenpoäng genom att inte fråga om kaffet ingick i lunchen. 53 kronors påslag för två espressobaserade kaffe gjorde mig svagt matt. För de pengarna hade jag hellre hängt i solen utanför Sostas på Sveavägen.