<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8954844\x26blogName\x3dBrax+on+food\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://abrax.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://abrax.blogspot.com/\x26vt\x3d3251446694669132973', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

tisdag, juni 28, 2005

nu är julen kommen


Idag, 28 juni, damp det ner en inbjudan till glöggprovning, ofrankerad med lösen på 15,50 kr dessutom. V&S vill påminna om att de släpper sin nya årgångsglögg 6 september. Och det pinsamma är att jag knappt kan vänta. Jag älskar deras kryddstinna, söta, genomtänka glögger. 04 med vinteräpplen och calvados var snäppet bättre än den ganska söta 03 med pomerans, citrus och kryddnejlika. Några gissningar på vad årets kan smaka. Tror ni att de vågar sig på rom och vanilj? Kanske med lite mandarin i.