<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8954844\x26blogName\x3dBrax+on+food\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://abrax.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://abrax.blogspot.com/\x26vt\x3d3202895312175566892', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

lördag, juni 25, 2005

apelsindiet

Kring frukostbordet på midsommardagen hemma hos Sara och Per pratades det dieter. Sara läste högt ur Husmoderns hemkurer och goda råd om apelsindieten som lovade att bota allmän svaghet, blodbrist och dålig matsmältning. Första dagens åts en apelsin, och man ökade med en dagligen tills 25 dagen då man åt 25 apselsiner och sedan minskade med en apeslin dagligen. Efter dessa 50 dagar tog man tre veckors uppehåll och upprepade sedan kuren. Undra vad kilopriset för apelsiner låg på i Sverige under 20-talet?