<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8954844\x26blogName\x3dBrax+on+food\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://abrax.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://abrax.blogspot.com/\x26vt\x3d3202895312175566892', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

fredag, september 23, 2005

dansk morot

Ibland drömmer jag om kokta morötter. Så där perfekta söta knapriga morötter som bara Erwin Lauterbach kan göra. Och ikväll ska jag få äta dem. Bordsreservation på Saison i Hellerup kl 21. Måtte inte Stockholmståget vara försenat.
En fyrarätters grönsaksmeny kostar 310 Dkr. Ganska rimligt, om jag väljer att ignorera vad danska kronan står i.

Och nu följer en liten övning i danska:
Salat-ratatouille med rødløg i riseddike og basilikum
*
Græskarsuppe med kantarelskum
**
Brøndkarsestegte grøntsager og kartoffel canneloni

(den här rätten kan man be att få mer av)
***
Ost eller Dessert - spørg tjeneren