<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8954844\x26blogName\x3dBrax+on+food\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://abrax.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://abrax.blogspot.com/\x26vt\x3d3251446694669132973', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

torsdag, januari 26, 2006

matfusk

Foto: Åsa Dahlgren
Unga britter utger färdiglagad mat för att vara deras egenlagade, mest för att imponera. Aftonbladet ger notisen den braskande rubriken En av tre fuskar med middagen. Jag vet inte hur många svenskar som gör samma sak, men det skulle antagligen bli fler om Sverige hade lika snygg färdigmat som England. Det är klart man ska fuska och låtsas att man lagat maten själv. Det tänker jag absolut göra, men då kommer jag ta i och köpa efterrätt från Lux dessert och choklad på Lilla Essingen. Ni kommer bli så imponerade!