<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8954844\x26blogName\x3dBrax+on+food\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://abrax.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://abrax.blogspot.com/\x26vt\x3d3251446694669132973', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

måndag, april 24, 2006

ridderheims gör iFood

Matsverige ligger inte i framkant med ny teknik, men jag tror det kommer hända en hel del det kommande året.

Ridderheims tar ett steg framåt när de låter kunderna ladda ner recept och matlagningsshowen "Kocken i örat" i sina mp3-spelare. Sker det via internet? Nej, via någon sorts dockning i självplocksdisken för marinerade vitlöksklyftor.

Jag packar ner min iPod när jag ger mig iväg till matmässan Gastronord imorgon för att prova prototypen.