<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8954844\x26blogName\x3dBrax+on+food\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://abrax.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://abrax.blogspot.com/\x26vt\x3d1466902939096676758', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

torsdag, februari 24, 2005

kaffe på ren svenska


Foto: Peter Erlandsson
Jag önskar att jag fick beställa kaffe på ren svenska istället för att känna mig osäker på hur man uttalar italienska ord. Ett första steg är att åtminstone förstå vad jag beställer. Här är kafemenyn på Heta bönor & Kalla kulor i Simrishamn på ren svenska.

Espresso 30 ml starkt kaffe gjort på 7 g kaffe.
Doppio starkare espresso, dubbel mängd kaffe, enkel mängd vatten
Ristretto espresso som fått rinna igenom kortare tid
Lungo espresso som fått rinna igenom längre tid
Macchiato espresso med en skvätt mjölk
Con Panna espresso med en klick grädde
Espressino minicappuccino med mindre mängd mjölk (min favis)
Caffe Latte 1/3 espresso, 2/3 ångskummad mjölk
Doppio gjord på starkare espresso
Choco smaksatt med kakao
Cappuccino 1/3 espresso, 1/3 ångskummad mjölk, 1/3 mjölkskum
Mochaccino kakao och socker som rörs ut med en espresso. + skummad mjölk o mjölkskum.
Americano espresso som görs svagare med hett vatten
Pizzetta minipizza
Piadina pizadeg med fyllning
Cornetto crossint