<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8954844\x26blogName\x3dBrax+on+food\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://abrax.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://abrax.blogspot.com/\x26vt\x3d1466902939096676758', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

måndag, februari 27, 2006

hur lådan förändrade mitt liv, en bildbekännelse


Jag prenumerar på Mixlådan från Ekolådan. M för mix. Mycket tydligt!

Den innehåller en vild blandning av användbara och oanvändbara saker. Purjolök och huvudsallad anser jag är oanvändbart och allt annat tillhör den användbara kategorin.

Kylen ser inte alls ut som den brukade göra. Snarare som en reklambild för Electrolux.

Och när allting i kylen är KRAVmärkt händer det atten infrysta maten får en sån här prettoetikett.