<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8954844\x26blogName\x3dBrax+on+food\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://abrax.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://abrax.blogspot.com/\x26vt\x3d3202895312175566892', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

onsdag, februari 22, 2006

hemmafrudrömmar

Allt började med att min kollegea E visade mig pyttesmå formar från Le Creuset som hon lånat in till Allt om Mat-redaktionen. Jag fick plötsliga flashbacks till att leka mamma-pappa-barn med dockspisen. Jag ville laga mat och låtsas att jag hade en hel familj! Jag fångade upp M på iChat och bokade in en pyttemiddag på kvällen. All mat lagades i de ugnsfasta miniformarna. Urkul! Det här borde jag göra oftare.