<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8954844\x26blogName\x3dBrax+on+food\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://abrax.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://abrax.blogspot.com/\x26vt\x3d3251446694669132973', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

onsdag, maj 31, 2006

matmedia i Norge


Jag tillbringade helgen i Oslo. Tanken var att utforska denna mat och kulturmetrolpol, men jag insjuknade raskt i en ruggig förkylning och blev sängliggande. Lite hann jag notera efter att febern släppt, men innan planet lyft: svenska mattidningar tycks vara stora i Norge. Jag räknade till fyra i tidningsstället; Elle Mat&Vin, Gourmet, Matmagasinet och Allt om Mat. Men inte Laga Lätt eller ICA-Kuriren trots att de har Norge-experter på sina respektive redaktioner.