<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8954844\x26blogName\x3dBrax+on+food\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://abrax.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://abrax.blogspot.com/\x26vt\x3d3202895312175566892', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

tisdag, maj 10, 2005

socker är det nya saltet

Var på trendspaning hos favoritreklambyrån Automat. De listade alla nya spännande trender de funnit inom mat. Bland annat kommer vi skylla allting på saltet i framtiden, precis som vi nu skyller på sockret. Fast pratade vi inte om det redan på 80-talet?

Föregångslandet heter Finland (för saltreduktion, inte flyktingmottagning). I Karelen har saltkonsumtionen och hjärtsjukdomar gått hand i hand, men tack vara att man tryckt på det positiva med minskat saltanvändande har man lyckats vända trenden. Skrämseltaktik är inte allt.