<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8954844\x26blogName\x3dBrax+on+food\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://abrax.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://abrax.blogspot.com/\x26vt\x3d3202895312175566892', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

torsdag, maj 19, 2005

bubblig

Jag ska till Champagne! Åker 2 november. Kan det tänkas vara mitt i produktionen? (snabbt blädder i böckerna). Nähä, det stod varken i Exploring Wines&Spirits eller i En värld av vin. *fnys* Får väl googla på month+harvest+champagne. Jo, jag var som vanligt en tidsoptimist. Slutskörden sker i början av oktober, men vi får säkert möjlighet att smaka på den månadsfärska druvjuicen.
Nå, i Champagne odlas Chardonnay, Pinot Noir och Pinot Meunier. Det ska bli kul att se hur säkert jag kan skilja dem åt.