<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8954844\x26blogName\x3dBrax+on+food\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://abrax.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://abrax.blogspot.com/\x26vt\x3d3202895312175566892', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

tisdag, maj 24, 2005

Rättvisemärkt lågprismat


Inte nog med att Nettokedjan stressar ICA-handlare och får dem att stänga igen sina manuella charkar för att spara pengar, nu går de också i bräschen för att uppmärksamma rättvisemärkta produkter. Well done! Idag startar Nettos veckolånga kampanj kring Rättvisemärkta varor. Dessutom kommer det hållas liknande kampanjer flera gånger under året.

- Vi ser detta som en naturlig fortsättning av vår satsning på ekologiska produkter. Det ska bli spännande att se om Rättvisemärkta varor kan slå igenom även i lågprishandeln, säger Mark Jensen, vd på Netto i Sverige.

Spännande. Spännande indeed!